T?NG QUAN D? ÁN

-----***-----

Green Homes ???c xây d?ng v?i m?c ?ích t?o nên c?ng ??ng v?n minh, th?nh v??ng v?i nhi?u không gian xanh, hi?n ??i, thu?n ti?n cho ng??i ?i b?, v?i m?c giá vô cùng h?p lý. Có 3 nhân t? c?t lõi d?n d?t, là kim ch? nam cho s? phát tri?n c?a Green Homes là “GIA ?ÌNH, C?NG ??NG, S? TI?N NGHI”

L?y c?m h?ng t? công viên Desa c?a khu ?ô th? ParkCity, Malaysia, GREEN Xổ số Northwood hôm nayS, ???c xây d?ng ng?p tràn màu xanh v?i ki?n trúc hi?n ??i.

T?ng di?n tích: 1,1 ha

- Ch? ??u t?: Công ty C? ph?n V?n Kh?i Thành

- ??i tác tài chính & phát tri?n d? án: Công ty TNHH YSL Land – ??n v? 100% v?n Hàn Qu?c

- ??n v? phân ph?i: Công ty CP ??u t? và phát tri?n Amber Land

- Quy mô: 2 tòa chung c? cao 8 t?ng v?i t?ng s? 266 c?n

V? TRÍ CHI?N L??C

-----***-----

C? s? h? t?ng xung quanh d? án ?ã ???c hoàn thi?n, GREEN Xổ số Northwood hôm nayS kh?ng ??nh là v? trí chi?n l??c s? 1 trong xu th? phát tri?n c?a Th? xã T? S?n – B?c Ninh

V? trí: Ph??ng ?ình B?ng – Th? xã T? S?n – B?c Ninh 

 

M?T B?NG T?NG ?I?N HÌNH

-----***-----

M?T B?NG C?N ?I?N HÌNH

 

-----***-----

TI?N ?? THANH TOÁN

-----***-----

TI?N ?? GIÁ TR? THANH TOÁN TH?I H?N
Ký V?n b?n ??t ch? 50.000.000 VND/c?n Ngày ghi trên V?n b?n ??t ch? ???c xác ??nh là ngày Khách Hàng ?óng ?? 50.000.000 VND/c?n
Ký H?p ??ng Giao D?ch: Thanh toán l?n 1 30% Giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) (g?m ti?n ??t c?c 50.000.000 VND) 07 ngày k? t? ngày ký VB?C
Thanh toán l?n 2 15% Giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) 45 ngày k? t? ngày ký H?GD
Thanh toán l?n 3  10% Giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) 90 ngày k? t? ngày ký H?GD
Thanh toán l?n 4 10% Giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) 120 ngày k? t? ngày ký H?GD
Thanh toán l?n 5 10% Giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) 150 ngày k? t? ngày ký H?GD
Thanh toán l?n 6 10% Giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) 180 ngày k? t? ngày ký H?GD
Thanh toán l?n 7 10% Giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) 210 ngày k? t? ngày ký H?GD
Thanh toán l?n 8 5% Giá tr? s?n ph?m (bao g?m VAT) Khi có thông báo c?p Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t, quy?n s? h?u nhà ? và tài s?n g?n li?n v?i ??t.

 

Thông tin liên h? nhà phân ph?i:

Công ty C? ph?n ??u t? và Phát tri?n Amber Land

Hotline: 094 3176688

??a ch?: S? 289A ???ng Khu?t Duy Ti?n, ph??ng Trung Hoà, qu?n C?u Gi?y, TP. Hà N?i.