home intro

AMBER LAND - ??I LY B?T ??NG S?N UY TíN

Thành l?p vào tháng 7/2018, AMBER LAND ???c ?ánh giá là m?t hi?n t??ng m?i ?ang trên l? trình tr? thành m?t doanh nghi?p mang l?i nh?ng d?ch v? toàn di?n và ho?n h?o v? b?t ??ng s?n. Chúng t?i tham v?ng s? tr? thành m?t ??i ly xu?t s?c trong l?nh v?c t? v?n và phan ph?i b?t ??ng s?n cao c?p c?a T?p ?oàn FLC Group, VinGroup, SunGroup, Flamingo, Apec... trên toàn qu?c. B?t ??ng s?n t?i th? tr??ng Vi?t Nam ?ang ngày càng tr? nên nóng h?n bao gi? h?t. ?áp ?ng l?i ?i?u ?ó, chúng t?i ?ang trên l? trình kh?ng ng?ng hoàn thi?n mình ?? tr? thành m?t doanh nghi?p có kh? n?ng mang l?i nh?ng d?ch v? toàn di?n và hoàn h?o nh?t cho khách hàng.
??n v?i Amber land, khách hàng s? nhìn th?y hình ?nh c?a m?t ??i ly uy tín, n?ng ??ng, nhi?t tình và than thi?n.

Xem chi ti?t

Các d? án b?t ??ng s?n tiêu bi?u

D? áN PH? CH? KINH B?C D? áN PH? CH? KINH B?C
??T N?N VEN BI?N PHú YêN ??T N?N VEN BI?N PHú YêN
D? áN GREEN Xổ số Northwood hôm nayS - B?C NINH D? áN GREEN Xổ số Northwood hôm nayS - B?C NINH
D? áN APEC MANDALA WYNDHAM M?I Né D? áN APEC MANDALA WYNDHAM M?I Né
D? án FLAMINGO NIGHT STREET D? án FLAMINGO NIGHT STREET
D? áN FLAMINGO - THE LEGEND VILLAS D? áN FLAMINGO - THE LEGEND VILLAS
D? án D'.Capitale D? án D'.Capitale
D? án FLC Qu?ng Bình Beach & Golf? Resort D? án FLC Qu?ng Bình Beach & Golf? Resort
D? án T&T Ph? N?i D? án T&T Ph? N?i
D? án Happy Land - Khu Th??ng m?i và D?ch v? nhà ? 1-5 D? án Happy Land - Khu Th??ng m?i và D?ch v? nhà ? 1-5
D? án FLC Quy Nh?n Beach & Golf Resort D? án FLC Quy Nh?n Beach & Golf Resort

Chúng t?i giúp gì cho b?n

Amber Land

T? hào là m?t trong nh?ng ??i ly b?t ??ng s?n phan ph?i các d? án c?a các ch? ??u t? uy tín nh? VinGroup, FLC Group, SunGroup, Flamingo, Apec...trên toàn qu?c. T? các khu ?? th? cao c?p ??n các d? án ??u t? nh? condotel và bi?t th? ngh? d??ng, chúng t?i ??u c? g?ng mang l?i nh?ng s?n ph?m và d?ch v? ch?t l??ng t?t nh?t, phù h?p nh?t cho m?i khách hàng.

Là m?t trong nh?ng ??i ly b?t ??ng s?n có ch?t l??ng d?ch v? hàng ??u chúng t?i lu?n h? tr? nhi?t tình, t? v?n và t?o m?i ?i?u ki?n thu?n l?i h? tr? khách hàng trong quá trình x? ly th? t?c c?n h? và s?n ph?m c? tr??c và sau khi bán hàng.

???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng ??i ly có ??i ng? T? V?N nhi?t tình, chuyên nghi?p, các chuyên viên t? v?n c?a Amber Land lu?n s?n sàng v?i ki?n th?c chuyên m?n t?t c? v? ki?n th?c d? án l?n s? hi?u bi?t v? b?t ??ng s?n và th? tr??ng ??u t?,… nh?m giúp khách hàng l?a ch?n ???c s?n ph?m phù h?p nh?t trong th?i gian ng?n nh?t.

V?N HóA AMBER LAND

Amber Land

S? g?n k?t c?a ??i ng? nhan viên trong m?i ho?t ??ng t? làm vi?c ??n vui ch?i, gi?i trí ?? t?o nên ??i gia ?ình Amber Land v?i tinh th?n “Làm h?t s?c – Ch?i h?t mình”.

???????????????????????????????

??i ng? cán b?, nhan viên lu?n cùng nhau xay d?ng ng?i nhà chung Amber Land phát tri?n b?n v?ng và tr? thành ??i ly b?t ??ng s?n s? 1 v?i tinh th?n chung:

icon-handshake V?i khách hàng:Xổ số Northwood hôm nay T?n tam, chuyên nghi?p và uy tín

icon-handshake V?i ??ng nghi?p: ?oàn k?t, chia s?

icon-handshake Trong c?ng vi?c:Xổ số Northwood hôm nay Nhi?t tình, sáng t?o, trách nhi?m

icon-handshake V?i nhà cung c?p, ??i tác:Xổ số Northwood hôm nay Uy tín, chuyên nghi?p

icon-handshake V?i c?ng ??ng: Chia s? và k?t n?i

Khách hàng nói gì v? ??i ly Amberland

Khách hàng nói gì v? ??i ly Amberland

ANH TùNG

Amber Land là ??i ly b?t ??ng s?n t?i tin t??ng nh?t. T?i th??ng l?a ch?n b?t ??ng s?n làm kênh ??u t? dài h?n, ???c gi?i thi?u ??n v?i Amber Land, t?i khá b?t ng? b?i s? t?n tam và nhi?t tình c?a các b?n t? v?n viên nh? s? h? tr? c?a các b?n, t?i nhanh chóng tìm th?y s?n ph?m phù h?p v?i nhu c?u c?a mình và làm th? t?c mua bán m?t cách d? dàng, nhanh g?n.


CH? H?NG V?N

Nh? s? h? tr? nhi?t tình và giàu kinh nghi?m c?a các chuyên viên t? v?n Amber LandXổ số Northwood hôm nay, t?i ?? s? h?u c?n h? ?ng y t?i d? án flc Quy Nh?n trong th?i gian ng?n dù kh?ng am hi?u nhi?u v? các th? t?c vay v?n ngan hàng ph?c t?p và các gi?y t? c?n thi?t.