V? TRÍ FLAMINGO NIGHT STREET

-----***-----

Flamingo ??i L?i Resort s? h?u v? trí giao thông thu?n l?i: N?m g?n Sân bay qu?c t? N?i Bài; các tuy?n giao thông quan tr?ng nh?: ???ng cao t?c N?i Bài – Lào Cai, ???ng s?t Hà N?i – Lào Cai, Qu?c l? 2, Qu?c l? 23. 

D? án Flamingo Night Street n?m trong qu?n th? Flamingo ??i L?i Resort (TP.Phúc Yên, V?nh Phúc) – vùng ??t t??i ??p ?áng s?ng k? bên Hà N?i, khu ngh? d??ng t?t nh?t Vi?t Nam 2018, top 10 Resort ??p nh?t th? gi?i.

      - Cách Hà N?i ch? 45 phút lái xe.

      - T?ng di?n tích 123hà

Xổ số Northwood hôm nay      - 4 bán ??o và 2 hòn ??o.

       - 5 tri?u m2 m?t n??c

Xổ số Northwood hôm nay       - 100 tri?u m2 núi r?ng bao quanh.

N?m ngay l?i vào t? c?ng Nam (South Gate) c?a Flamingo ??i L?i Resort; ti?p giáp li?n k? sân Golf khu l?u trú, gi?i trí, ?m th?c Forest, b? b?i ngoài tr?i; công viên c?nh quan; các dãy bi?t th? và các khu ti?n ích khác c?a Resort, Flamingo Night Street t?o nên thành ph? s?m u?t, l?y c?m h?ng t? các con ph? ?i b? n?i ti?ng th? gi?i nh? th? ph? shopping Chuo (Nh?t B?n) hay Khao San sôi ??ng (Thái Lan).

Xổ số Northwood hôm nay         - N?m ? v? trí ??p nh?t nhì trong qu?n th? Flamingo ??i L?i Resort, có c?ng ?i riêng

Xổ số Northwood hôm nay         - Li?n k? các khu d?ch v? tr?ng ?i?m: Sân Golf , b? b?i, nhà hàng, khu t? ch?c s? ki?n, khu b?o tàng ngh? thu?t…

Xổ số Northwood hôm nay         - Giáp v?i sân Golf ??i L?i

THI?T K? S?N PH?M

-----***-----

Flamingo Night Street ch? có duy nh?t 140 c?n bao g?m hai dòng s?n ph?m Shophouse Garden và Boutique Villa Garden sang tr?ng ?i kèm v?i h? th?ng ti?n ích ?? s?,??c ?áo v?a ph?c v? cu?c s?ng sinh ho?t c?a c? dân, v?a mang t?i nh?ng l?a ch?n gi?i trí tuy?t h?o cho du khách và c? h?i ??u t? sinh l?i b?n v?ng cho nhà ??u t?.

SHOPHOUSE GARDEN: V? trí nâng t?m giá tr? ??u t?

Xổ số Northwood hôm nay      - S? l??ng: 84 c?n

Xổ số Northwood hôm nay      - Shophouse Garden v?i m?t ti?n thi?t k? lý t??ng, chi?u cao t? 3,5 - 4 t?ng, phù h?p kinh doanh ho?c kinh doanh k?t h?p nhà ?.

      - ??c bi?t, nhà ??u t? c?ng có th? kinh doanh rooftop café hay các lo?i hình kinh doanh khác phù h?p.

Xổ số Northwood hôm nay      - Di?n tích shophouse Flamingo Night Street t? 93 - 96m2 và 143 - 146m, m?t ti?n 8 – 10m, xây 3 t?ng 1 tum.

BOUTIQUE GARDEN VILLAS: Nhà ph? không dành cho s? ?ông

       - S? l??ng: 56 c?n

       - M?t ti?n Boutique Garden Villas ???c thi?t k? lý t??ng cho nh?ng c?a hàng th?i trang, gian hàng th? công m? ngh?  cao c?p

Xổ số Northwood hôm nay       - M?t sau v?i sân v??n ??c ?áo mang ??n m?t không gian thiên nhiên xanh mát có th? dùng ?? kinh doanh các d?ch v? café, bar club …

       - Boutique Garden Villas ?áp ?ng nhu c?u “2 in 1” v?a thích h?p kinh doanh v?a ngh? ng?i yên t?nh.

H? TH?NG TI?N ÍCH ??NH CAO

-----***-----

Không ch? là không gian ti?n nghi, ??ng c?p và hi?n ??i, Flamingo Night StreetXổ số Northwood hôm nay còn s? h?u h? th?ng ti?n ích ?? s?, ??c ?áo v?a ph?c v? cu?c s?ng sinh ho?t c?a c? dân, v?a mang t?i nh?ng l?a ch?n gi?i trí tuy?t h?o cho du khách và c? h?i ??u t? sinh l?i b?n v?ng cho nhà ??u t?, mang l?i tr?i nghi?m s?ng th??ng l?u ??c nh?t dành cho khách hàng nh?: