29/11/2019

PH? CH? KINH B?C - M? HìNH SHOP TH??NG M?I ??C ?áO B?C NH?T T?NH B?C NINH

???c ví nh? g?ch n?i gi?a quá kh? và hi?n t?i, d? án Ph? Ch? Kinh B?c ngay t? khi xu?t hi?n ?ã t?o ???c ti?ng vang v?i gi?i ??u t? b?i nh?ng giá tr? ??c ?áo.

N?i tinh hoa Kinh B?c h?i t?

B?c Ninh là vùng ??t v?n hi?n lâu ??i, t? hào là n?i l?u gi? d?u ?n c?a 8 v? vua th?i Lý, nh?ng b?c minh quân ?ã khai m? m?t tri?u ??i vàng son r?ng danh s? sách. Trong không gian v?n hóa giàu b?n s?c ?ó, ng??i dân B?c Ninh ?ã t?o d?ng m?t cu?c s?ng ph?n hoa náo nhi?t không kém ??t Kinh K? - K? Ch?, giàu có v? v?t ch?t, phong phú v? tinh th?n.

V?i mong mu?n tái hi?n l?i chân th?c nh?t không khí giao th??ng s?m u?t c?a x? s? Kinh B?c xa x?a, d? án Ph? Ch? Kinh B?c ???c ra ??i t?i th? xã T? S?n, B?c Ninh. T? S?n có l?i th? là c?a ngõ phía B?c c?a th? ?ô Hà N?i v?i ho?t ??ng s?n xu?t hàng hóa và d?ch v? th??ng m?i trong khu v?c r?t phát tri?n. 

C?ng h??ng v?i s? phát tri?n m?nh m? c?a kinh t?, b?t ??ng s?n t?i khu v?c này tr? nên sôi ??ng h?n bao gi? h?t, dao ??ng ? m?c 120 - 135 tri?u ??ng/m2 và luôn trong tình tr?ng “khát hàng”.

Ph? Ch? Kinh B?c - M? hình shop th??ng m?i ??c ?áo b?c nh?t t?nh B?c Ninh

D? án Ph? Ch? Kinh B?c có v? trí vàng thu?n l?i cho giao th??ng.

T?a l?c t?i v? trí vàng trên m?t ???ng Lê Quang ??o, trung tâm Ch? Gi?u thu?c th? xã T? S?n, d? án Ph? Ch? Kinh B?c ???c k? v?ng tr? thành m?t bi?u t??ng m?i cho cu?c s?ng th?nh v??ng c?a ng??i dân n?i ?ây. 

D? án ???c k?t n?i tr?c ti?p t?i các tr?c ???ng huy?t m?ch nh? Minh Khai, Lý Thánh Tông, cao t?c Hà N?i – B?c Ninh ??ng th?i là tâm ?i?m giao l?u gi?a các khu v?c kinh t? sôi ??ng nh? Ch? Tân L?p, Ch? ??ng K?.

Bên c?nh ?ó, t? d? án, các khách hàng r?t thu?n l?i khi ti?p c?n h? th?ng ti?n ích ngo?i khu nh? công viên, ??i h?c Th? d?c th? thao B?c Ninh, Khu công ngh? cao Hanaka…

Mô hình shop th??ng m?i l?n ??u xu?t hi?n

Tr?i r?ng trên quy mô g?n 9.000m2, Ph? Ch? Kinh B?c bao g?m 38 c?n shop th??ng m?i ??c ?áo l?n ??u tiên xu?t hi?n t?i t?nh B?c Ninh.

V?i l?i ki?n trúc c? ?i?n l?y c?m h?ng t? nh?ng n?p nhà n?a ??u th? k? XX, các c?n shop th??ng m?i c?a d? án ???c xây d?ng v?i ?? cao t? 4 ??n 5 t?ng t?o thành các b?c mái ngói so le ??p m?t. Không gi?ng nh? nh?ng d? án nhà ph? th??ng m?i khác, phong cách c? ?i?n s? ?em l?i giá tr? ki?n trúc tr??ng t?n cho các c?n shop th??ng m?i t?i Ph? Ch? Kinh B?c.

T?ng th? d? án Ph? Ch? Kinh B?c có k?t c?u hình cánh cung m?nh m?, chính vì th? các c?n shop th??ng m?i c?ng ???c h??ng l?i khi s? h?u 2 ??n 3 m?t ti?n thoáng ?ãng. V?i không gian m?, m?t m?t view ???ng l?n, m?t m?t view qu?ng tr??ng, các ph??ng án kinh doanh t?i d? án ???c t?i ?u hóa. ?ây chính là ?i?m khác bi?t khi so sánh các c?n shop th??ng m?i c?a Ph? Ch? Kinh B?c v?i nhi?u d? án khác trên ??a bàn.

Thi?t k? hình cánh cung c?ng là th? m?nh c?a d? án, nh?m t?o nên m?t không gian th??ng m?i h?p nh?t có tâm ?i?m là kho?ng không chính gi?a, n?i dành cho các ti?n ích ??c ?áo là qu?ng tr??ng nh?c n??c hi?n ??i, trung tâm th??ng m?i 6 t?ng, ph? ?i b? và khu ch? ?êm…

Ph? Ch? Kinh B?c - M? hình shop th??ng m?i ??c ?áo b?c nh?t t?nh B?c Ninh 1

Thi?t k? ?u vi?t c?a c?n shop th??ng m?i d? án Ph? Ch? Kinh B?c.

V?i thi?t k? lý t??ng, các c?n shop th??ng m?i phù h?p v?i nh?ng chi?n l??c kinh doanh có quy mô t? nh? ??n l?n, thu hút nh?ng nhãn hàng cao c?p ??n v?i T? S?n, B?c Ninh. T?ng th??ng c?a m?i c?n shop th??ng m?i ???c ph? xanh b?i h? th?ng sân v??n mini hi?n ??i, cung c?p các ph??ng án kinh doanh ?a d?ng nh? nhà hàng, quán cà phê hay không gian spa th? giãn…

Không gian sân v??n là n?i ?? các khách hàng th? giãn, t?n h??ng ni?m vui thành công, t?o d?ng m?t phong cách s?ng th??ng l?u, ??ng c?p. Không ch? ???c th?a mãn nhu c?u mua s?m t? các m?t hàng cao c?p ??n s?n ph?m truy?n th?ng, khách hàng ??n v?i d? án còn ???c tham gia các ho?t ??ng gi?i trí ch?a t?ng xu?t hi?n t?i qu?ng tr??ng nh?c n??c Kinh B?c.

?ây công trình ngh? thu?t hoàn h?o k?t h?p gi?a âm thanh và ánh sáng, là m?t ph?n sôi ??ng b?t t?n c?a khu ph? ch?. Qu?ng tr??ng nh?c n??c chính là hình ?nh mà d? án ?ang h??ng t?i, dù ban ngày hay bu?i t?i, khu ph? ch? v?n luôn sôi ??ng và hình ?nh r?c r? v? ?êm s? tr? thành “??c s?n” m?i khi nh?c t?i d? án.

V?i nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i và s? l??ng s?n ph?m h?n ch?, h? th?ng 38 c?n shop th??ng m?i c?a d? án Ph? Ch? Kinh B?c nhanh chóng tr? thành món hàng hi?m ???c các nhà ??u t? s?n ?ón và “mi?ng bánh ngon” hi?n nhiên s? ch? dành cho nh?ng ng??i nha? bén nh?t.


??ng ky nh?n th?ng tin d? án