14/12/2019

PH? CH? KINH B?C - ?I?M CHECK IN KH?NG TH? B? L?

Ki?n trúc c? kính mang ??m tinh hoa v?n hóa B?c B? hòa quy?n v?i không gian hi?n ??i c?a l? h?i ánh sáng và nh?c n??c t?i qu?ng tr??ng Kinh B?c t?o nên s?c hút h?p d?n khi ??n v?i Ph? ch? Kinh B?c.

Xổ số Northwood hôm nay??m chìm trong ki?n trúc c? kính mang ??m tinh hoa v?n hóa c?a ??ng b?ng B?c B?; Hòa mình vào không gian s?c màu c?a nh?ng l? h?i ánh sáng và nh?c n??c r?c r? c?a qu?ng tr??ng Kinh B?c; Th?a s?c mua s?m t?i hàng tr?m gian hàng v?i s? xu?t hi?n c?a nh?ng nhãn hàng cao c?p trong và ngoài n??c; Say s?a th??ng th?c nh?ng món ?n mang phong v? x?a và t?n h??ng nh?ng ti?n ích ??ng c?p hi?n ??i c?a t? h?p th??ng m?i gi?i trí… Ph? ch? Kinh B?c- ?i?m check in không th? b? l? khi ??t chân ??n T? S?n, B?c Ninh.

T? tinh hoa truy?n th?ng…

?i?m làm nên s? ??c ?áo c?a Ph? Ch? Kinh B?c chính là s? ?an xen c?a nh?ng nét tinh hoa truy?n th?ng v?i nh?ng ti?n ích mang tính th?i th??ng. Toàn b? h? th?ng ti?n ích th?i th??ng c?a k? nguyên 4.0 ???c ??t trong m?t không gian x?a c?, t?o nên c?m xúc hoài c? xen l?n m?i m? r?t cu?n hút. Theo thi?t k?, Ph? Ch? Kinh B?c trong t??ng lai s? có qu?ng tr??ng hi?n ??i mang tên Kinh B?c v?i nh?ng l? h?i ánh sáng và nh?c n??c r?c r? ?êm ngày.

Phong cách ki?n trúc c?a các c?n shop th??ng m?i t?i Ph? Ch? Kinh B?c c?ng ??m ?à s?c màu c? kính. Nh?ng gian hàng t?i ?ây có thi?t k? li?n k? v?i khuôn c?a nghiêng nghiêng bóng n?ng, nh?ng mái nhà so le, nh?ng b?c t??ng cách ?i?u màu c?a th?i gian… là hình ?nh ??c tr?ng không th? tr?n l?n c?a Ph? Ch? Kinh B?c.

Ph? ch? Kinh B?c - ?i?m check in kh?ng th? b? l? - 1

Nh?ng c?n shop th??ng m?i v?i l?i thi?t k? c? ?i?n là ??c ?i?m n?i b?t c?a d? án Ph? Ch? Kinh B?c

Nh?ng phiên ch? ?êm lung linh màu s?c s? là n?i du khách có th? th??ng th?c nh?ng món ?n mang phong v? c?a quê h??ng quan h?, s?m s?a cho mình nh?ng món ?? l?u ni?m, nh?ng s?n ph?m th? công ??c s?c.

??n nh?ng ti?n ích mang tính th?i th??ng

Ph? Ch? Kinh B?c là n?i du khách th?a s?c tr?i nghi?m nh?ng ti?n ích th?i th??ng nh?t. ?ó là trung tâm th??ng m?i cao 5,5 t?ng v?i quy mô hi?n ??i ??u tiên t?i T? S?n, B?c Ninh cùng s? xu?t hi?n nh?ng nhãn hàng cao c?p trong và ngoài n??c, ?a d?ng ngành hàng.

Khu vui ch?i dành cho tr? em v?i không gian xanh, s?ch và an toàn, khu sinh ho?t c?ng ??ng - n?i di?n ra các l? h?i v?n hóa dân gian truy?n th?ng, r?p chi?u phim ch?t l??ng cao… là nh?ng ti?n ích thi?t th?c c?a Ph? Ch? Kinh B?c.

Con ???ng “huy?t m?ch” bên trong Ph? Ch? Kinh B?c s? ???c xây d?ng thành tuy?n ph? ?i b? ??u tiên ? B?c Ninh, gi?ng nh? ph? Hàng Ngang - Hàng ?ào sôi ??ng c?a th? ?ô Hà N?i hay chân c?u Tràng Ti?n c?a c? ?ô Hu?, giúp du khách ??m chìm vào không gian náo nhi?t và th?a s?c vui ch?i, mua s?m.

Ph? ch? Kinh B?c - ?i?m check in kh?ng th? b? l? - 2

Ph? Ch? Kinh B?c là mô hình shop th??ng m?i tích h?p v?i các ho?t ??ng vui ch?i, gi?i trí h?p d?n

M?t nét v?n hóa không th? b? qua ? “Ph? Ch? Kinh B?c” còn là s? xu?t hi?n c?a trung tâm ?m th?c v?i h? th?ng nhà hàng mang màu s?c Á châu ??y h?p d?n. Các món ?n truy?n th?ng c?a Hàn Qu?c, Nh?t B?n, Hongkong, ?ài Loan, Trung Hoa sánh cùng món ?n thu?n Vi?t v?i h??ng v? ??c tr?ng và ??c ?áo, mang ??n cho du khách th?t nhi?u l?a ch?n.

Xổ số Northwood hôm nay???c quy ho?ch ??ng b?, 38 c?n shop th??ng m?i mang h?n phách c?a m?nh ??t ??a linh nhân ki?t T? S?n ?ã góp ph?n t?o d?ng nên hình ?nh tráng l? và khác bi?t cho Ph? Ch? Kinh B?c. D? án to? l?c t?i v? trí ??c ??a trên ???ng Lê Quang ??o, trung tâm Ch? Gi?u, là tâm ?i?m giao th??ng k?t n?i v?i các tr?c ???ng huy?t m?ch n?i t?nh và cao t?c B?c Ninh - Hà N?i, B?c Ninh - B?c Giang.

Cùng v?i ?ó, hàng n?m, B?c Ninh ?ón hàng tri?u l??t khách du l?ch, tâm linh ??n th?m quan, vãn c?nh Chùa Dâu, Chùa Ph?t Tích, ??n ?ô th? 8 v? Vua tri?u Lý, H?i Lim… Vì v?y, Ph? Ch? Kinh B?c ch?c ch?n là m?t ?i?m d?ng chân lý t??ng ti?p theo ?? du khách ngh? ng?i, tham quan mua s?m và t?n h??ng nh?ng giá tr? truy?n th?ng và hi?n ??i c?a khu ph? ch?.

Xổ số Northwood hôm nayNh?ng l?i th? c?a Ph? Ch? Kinh B?c ?ang m? ra c? h?i kinh doanh l?n ??i v?i các nhà ??u t?, nh?ng ng??i sáng su?t và nh?y bén khám phá ra ti?m n?ng phát tri?n b?n v?ng, gia t?ng l?i nhu?n c?a d? án.

Thông tin liên h? nhà phân ph?i:

Công ty C? ph?n ??u t? và Phát tri?n Amber Land

Xổ số Northwood hôm nayHotline: 094 3176688

Xổ số Northwood hôm nay??a ch?: S? 289A ???ng Khu?t Duy Ti?n, ph??ng Trung Hoà, qu?n C?u Gi?y, TP. Hà N?i


??ng ky nh?n th?ng tin d? án