17/02/2020

GI?I THI?U

Thành l?p vào tháng 7/2018, AMBERLAND ???c ?ánh giá là m?t hi?n t??ng m?i ?ang trên l? trình tr? thành m?t doanh nghi?p mang l?i nh?ng d?ch v? toàn di?n và ho?n h?o v? b?t ??ng s?n. Chúng tôi tham v?ng s? tr? thành ??i lý xu?t s?c nh?t trong l?nh v?c t? v?n và phân ph?i b?t ??ng c?a các Ch? ??u t? uy tín Flamingo, T?p ?oàn FLC Group, VinGroup, SunGroup, Apec...

PH??NG CHÂM HO?T ??NG C?A AMBER LAND

 Chúng tôi v?i ??i ng? nhân viên dày d?n kinh nghi?m. Ho?t ??ng nhi?u n?m trong l?nh v?c b?t ??ng s?n, v?i phong cách làm vi?c chuyên nghi?p, khoa h?c và ??c bi?t là s? nhi?t tình, n?ng ??ng, s?n sàng ph?c v? Khách hàng - Nhà ??u t?. ?i?u ?ó t?o nên n?n t?ng cho s? phát tri?n b?n v?ng c?a m?t doanh nghi?p B?t ??ng s?n có uy tín, ???c ?ánh giá cao trên th? tr??ng.
-  Luôn l?a ch?n k? càng các ??i tác liên k?t và các s?n ph?m b?t ??ng s?n ?? ti?p th? và phân ph?i.
- T? v?n chuyên sâu cho khách hàng v? s?n ph?m b?t ??ng s?n và gi?i pháp tài chính ?? khách hàng có ???c quy?t ??nh và s? l?a ch?n phù h?p nh?t v?i nhu c?u và kh? n?ng tài chính c?a b?n thân.
- Luôn ??ng hành và h? tr? 24/7 ?? khách hàng có th? ti?p c?n các d?ch v? b?t ??ng s?n m?t cách t?t nh?t.


??ng ky nh?n th?ng tin d? án