T?ng quan d? án T&T Ph? N?i

 

* Tên d? án: 

* Ch? ??u t? uy tín: T?p ?oàn T&T Group

T&T Ph? N?i là bi?u t??ng c?a thành ph? k?t n?i: k?t n?i vùng, k?t n?i kinh t?, k?t n?i th?i gian. D? án ???c Ch? ??u t? T&T Group chú tr?ng ??u t? h? t?ng, ti?n ích ??ng b? ?? xây d?ng lên m?t khu ?ô th? giao th??ng s?m u?t, k?t n?i th?nh v??ng.

Xổ số Northwood hôm nay* Quy mô: 5,3ha g?m Bi?t th? và Li?n K? có ch?c n?ng th??ng m?i (shophouse) ?? kinh doanh và nhà ph? li?n k?

Xổ số Northwood hôm nayD? án có 2 m?t ti?n liên k?t v?i tr?c ???ng giao thông chính: Qu?c l? 5 và ???ng 34

V? trí ??c ??a T&T Ph? N?i

 

Xổ số Northwood hôm nay n?m ngay tr?c ???ng Qu?c l? 5 – tuy?n ???ng huy?t m?ch k?t n?i các t?nh, thành ph? l?n lân c?n: H?i D??ng – H?i Phòng, Hà N?i – B?c Ninh. T? d? án, c? dân có th? di chuy?n nhanh chóng, thu?n ti?n t?i các ?i?m quan tr?ng & thi?t y?u: tr??ng h?c, b?nh vi?n ?a khoa, ngân hàng, b?u ?i?n…

V?i v? trí t?a l?c t?i tâm ?i?m c?a huy?n M? Hào,  – trái tim c?a s? phát tri?n kinh t?, trung tâm th??ng m?i, tài chính – ngân hàng, công nghi?p c?a t?nh H?ng Yên, cùng m?ng l??i Y t?, Giáo d?c Ph? thông và ??i h?c, T&T Ph? N?i chính là ch?n an c? – l?c nghi?p lý t??ng, ??t n?n móng xây d?ng c?ng ??ng n?ng ??ng và nh?p s?ng hi?n ??i t?i ??a ph??ng.

??ng th?i, v? trí c?a d? án ?em ??n c? h?i ??u t? vàng dành cho ch? s? h?u. V?i không gian th??ng m?i s?m u?t, hi?n ??i n?i h?t nhân kinh t? vùng, m?t ???ng Qu?c l? 5A, T&T Ph? N?i ?em ??n c? h?i kinh doanh và phát tri?n th??ng m?i dành cho khách hàng, ?óng góp vào s? phát tri?n h?ng th?nh c?a H?ng Yên, c?ng nh? là tài s?n ??u t? có giá tr? t?ng tr??ng t?t trong t??ng lai.

H? th?ng ti?n ích ?a d?ng & ch?t l??ng

 

V?i các d?ch v? ti?n ích ??ng c?p, Xổ số Northwood hôm nay h?a h?n là t? h?p c?n h? có không gian sinh ho?t chung lý t??ng.

 

Thông tin chi ti?t Quý khách vui lòng liên h?:

Công Ty C? Ph?n ??u T? và Phát Tri?n Amber Land

??a ch?: T?ng 9, Tòa nhà Vinaconex1, S? 289A Khu?t Duy Ti?n, Trung Hòa, C?u Gi?y, Hà N?i

Hotline: 0943176688