03/12/2019

D? áN PH? CH? KINH B?C CHíNH TH?C NH?P ???NG ?UA TRêN TH? TR??NG B?T ??NG S?N

“Ph? ch? Kinh B?c” ?ã th?c s? tr? thành t? khóa gây s?t và ???c gi?i ??u t? b?t ??ng s?n s?n lùng không ch? b?i v? trí ??c ??a, ki?n trúc ??c ?áo mà còn b?i kh? n?ng sinh l?i v??t tr?i.

S?c hút t? d? án tiên phong

Ph? Ch? Kinh B?c ???c xây d?ng t?i th? xã T? S?n, t?nh B?c Ninh, c?a ngõ chi?n l??c phía B?c c?a th? ?ô Hà N?i. Không khó ?? hình dung ra s?c hút c?a vùng ??t là ??u m?i giao th??ng v?i thành ph? thu?c top ??u v? kinh t? trong c? n??c nh? Hà N?i.

V?i ý t??ng tiên phong trong vi?c tái hi?n l?i hình ?nh ph? ch? truy?n th?ng x?a, cùng v?i vi?c “ch?n m?t g?i vàng” t?i vùng ??t trung tâm Ch? Gi?u, lõi ?ô th? s?m u?t c?a t?nh B?c Ninh, v? trí “trung tâm c?a trung tâm” nh? m?t b?o ch?ng cho s? thành công c?a Ph? Ch? Kinh B?c, s? th?nh v??ng c?a khách hàng khi g?i g?m ni?m tin vào d? án.

38 c?n shop th??ng m?i c?a Ph? Ch? Kinh B?c ???c ?ánh giá thu?c lo?i “hàng hi?m” trên th? tr??ng hi?n nay nh? phong cách thi?t k? c? ?i?n n?a ??u th? k? XX r?t ??c ?áo. Nh?ng c?n shop th??ng m?i san sát li?n k? g?i nh? ??n nh?ng ph? ch? s?m u?t giao th??ng t?p n?p t?i Th?ng Long - Hà N?i x?a.

T?a l?c t?i m?t ???ng Lê Quang ??o, con ???ng nh?n nh?p b?c nh?t t?i t?nh B?c Ninh hi?n nay, m?i c?n shop th??ng m?i c?a d? án cao t? 3,5-4,5 t?ng và s? h?u 2 m?t ti?n, có nh?ng c?n s? h?u ??n 3 m?t ti?n r?t lý t??ng ?? lên các ph??ng án kinh doanh. T?ng th??ng các c?n shop th??ng m?i c?ng ???c khai thác là không gian v??n c?nh xanh mát phù h?p ?? kinh doanh các lo?i hình nhà hàng cao c?p, spa, quán cà phê sân v??n...

D?y nhà ph? 4 t?ng có c?a hàng kinh doanh n?m sát ???ng l?n và nhi?u ng??i ?ang ?i l?i
D? án Ph? Ch? Kinh B?c v?i h? th?ng shop th??ng m?i có thi?t k? c? ?i?n ??c ?áo

Xổ số Northwood hôm nayLi?n k? v?i các c?n shop th??ng m?i là t? h?p trung tâm th??ng m?i 5,5 t?ng góp ph?n ??a d? án thành m?t trung tâm kinh t? sôi ??ng b?c nh?t t?nh B?c Ninh hi?n nay. Ph? Ch? Kinh B?c h??ng t?i hình ?nh m?t ph? ch? không ng?, dù ban ngày hay khi màn ?êm buông xu?ng ??u náo nhi?t, ph?n hoa, gi? ???c nh?p giao th??ng lâu ??i c?a ??t Kinh B?c.

Bên c?nh nh?ng ho?t ??ng kinh t? sôi ??ng, ??i s?ng tinh th?n c?a c?ng ??ng còn ???c làm giàu m?i ngày v?i nh?ng màn trình di?n sôi ??ng t?i qu?ng tr??ng nh?c n??c hi?n ??i mang tên Kinh B?c. Qu?ng tr??ng nh?c n??c chính là m?nh ghép hoàn h?o làm r?ng r? b?c tranh v? m?t cu?c s?ng sang giàu, ??ng c?p mà Ph? Ch? Kinh B?c mu?n g?i t?i các khách hàng.

Qu?ng tr??ng n??c ? gi?a các d?y nhà cao t?ng v?i ?èn sáng có nhi?u ng??i ?ang vui ch?i
Qu?ng tr??ng n??c Kinh B?c là s? k?t h?p hài hòa gi?a âm thanh và ánh sáng

Xổ số Northwood hôm nayS? xu?t hi?n c?a trung tâm kinh t? ki?u m?u l?n ??u tiên t?i B?c Ninh ?áp ?ng tr?n v?n v? m?t môi tr??ng kinh doanh chuyên nghi?p, h?a h?n t?o l?p m?t chu?n s?ng m?i, m?t gi?c m? th?nh v??ng cho ng??i dân n?i ?ây.

??i lý phân ph?i l? di?n, gi?i ??u t? s?c sôi

D? án Ph? Ch? Kinh B?c náo nhi?t ngày và ?êm ngay t? khi ra m?t ?ã nhanh chóng tr? thành món hàng hot v?i gi?i ??u t?. Tr??c s? t?ng nhi?t m?nh c?a d? án, hai nhà phân ph?i là Amber Land và Lux Realty chính th?c l? di?n khi?n cu?c ?ua c?a d? án trên th? tr??ng ??a ?c càng tr? nên gay c?n.

Xổ số Northwood hôm nayAmber Land ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng doanh nghi?p mang l?i các d?ch v? toàn di?n và hoàn h?o v? b?t ??ng s?n. ??c bi?t Amber Land còn ??t top 1 ??i lý bán hàng có doanh s? cao t?i m?t s? d? án, t?o ni?m tin l?n ??i v?i tr? tr??ng. Amber Land tham v?ng s? tr? thành ??i lý xu?t s?c nh?t trong l?nh v?c t? v?n và phân ph?i b?t ??ng c?a các ch? ??u t? uy tín Flamingo, T?p ?oàn FLC, VinGroup, SunGroup, Apec...

Cùng v?i Amber Land, LUX Realty c?ng là m?t công ty thành công trong l?nh v?c ti?p th? và phân ph?i b?t ??ng s?n, ph?c v? các khách hàng cao c?p v?i hai dòng s?n ph?m là Best Home (?? ?) và Best Invest (s?n ph?m ??u t?).

Có th? nói, s?n ph?m ?u vi?t cùng nhà phân ph?i tài ba là công th?c hoàn h?o h?a h?n s? thành công r?c r? c?a d? án Ph? Ch? Kinh B?c.

Xổ số Northwood hôm nay??i lý phân ph?i chính th?c d? án Ph? Ch? Kinh B?c: Amber Land, Lux Realty.


??ng ky nh?n th?ng tin d? án