T?NG QUAN D? ÁN

-----***-----

D? án v?i quy ho?ch g?n 9000m2 t?a l?c t?i trung tâm kinh t? s?m u?t nh?t Th? xã T? S?n. V?i khu th??ng m?i - d?ch v? quy mô, ??ng b? và hi?n ??i nh?t T? S?n.

       + 01 Toà nhà h?n h?p 01 t?ng h?m + 07 t?ng n?i: 958 m2

      + 01 Qu?ng tr??ng nh?c n??c: 1.253 m2
      + 38 Shophouse 4-5 t?ng + 01 t?ng áp mái
      + 54 Gian hàng ven qu?ng tr??ng + 74 Gian hàng th?c ph?m

 

V? TRÍ D? ÁN

-----***-----

Ph? Ch? Kinh B?c ???c ?ánh giá là d? án có v? trí th? hi?n ??ng c?p v??t tr?i: Trung tâm ch? Gi?u s?m u?t nh?t T? S?n. Luôn ???c ?ánh giá là ??a ?i?m kinh doanh buôn bán t?t nh?t. K?t n?i tr?c ti?p v?i nhi?u tuy?n qu?c l? tr?ng y?u c?a T? S?n

T? V? TRÍ D? ÁN CÓ TH? DI CHUY?N ??N:

 

M?T B?NG D? ÁN

-----***-----

Xổ số Northwood hôm nayV?i các lo?i shophouse có di?n tích t? 70 – 130m2, ???c bàn giao thô và hoàn thi?n m?t ngoài cao c?p, ??ng b? v?i m?t s? h?ng m?c c?a d? án nh? qu?ng tr??ng nh?c n??c, ch? ?êm, gian hàng, tòa nhà h?n h?p... mang ??n không gian s?ng và kinh doanh ??ng c?p

v??t tr?i c?a gi?i th??ng l?u, thành ??t và c?ng ??ng ng??i dân T? S?n.

 

 

PH?I C?NH D? ÁN

-----***-----

Thông tin liên h? nhà phân ph?i:

Công ty C? ph?n ??u t? và Phát tri?n Amber Land

Hotline: 094 3176688

??a ch?: S? 289A ???ng Khu?t Duy Ti?n, ph??ng Trung Hoà, qu?n C?u Gi?y, TP. Hà N?i