D? ÁN HAPPY LAND – ?ÔNG ANH
 
KHU ?Ô TH? SINH THÁI KI?U M?I ??NG C?P
----------
Khu Th??ng m?i – D?ch v? – Nhà ? 1/5 ?ông Anh (Happy Land) ???c xây d?ng v?i h? t?ng xã h?i t??ng ??i hoàn ch?nh bao g?m khu trung tâm th??ng m?i, v?n phòng, khu mua s?m, tr??ng m?m non, nhà v?n hóa, tr?m y t?, bãi ?? xe và cây xanh t?p trung…và các lo?i hình nhà ph? ???c thi?t k? và xây d?ng ??ng b? v?i thi?t k? thông minh, hi?n ??i, sang tr?ng, di?n tích ?a d?ng, m?c giá h?p lý.
- Thu?c khu v?c tr?ng tâm d?c Qu?c l? 3 và trung tâm Nguyên Khê ??n ???ng Võ Nguyên Giáp (Nh?t Tân – N?i Bài)
- D?? a?n ?â?u tiên ????c quy hoa?ch ?ô?ng bô? ta?i trung tâm huyê?n ?ông Anh, thành ph? Hà N?i
- C? h?i ??u t? h?p d?n d?c tr?c ???ng ngo?i giao Nh?t Tân – N?i Bài.
T?NG QUAN D? ÁN
Tên d? án: Happy Land
Ch? ??u t?: Công ty C? ph?n Phát tri?n ?ô th? ?ông Anh.
V? trí ??a lý: Th? tr?n ?ông Anh, huy?n ?ông Anh, TP Hà N?i.
Quy mô ??t xây d?ng: 7,47ha
 
V? TRÍ TI?M N?NG
N?m t?i phía ?ông thành ph? Hà N?i – Trung tâm kinh t?, v?n hóa, chính tr? c?a c? n??c, d? án Khu Th??ng m?i – D?ch v? – Nhà ? 1/5 (Happy Land) s? h?u m?t v? trí giao thông vô cùng thu?n l?i v?i phía Tây n?m trên tr?c Qu?c l? 3 (r?ng 30m quy ho?ch là tr?c ?ô th? huy?n ?ông Anh v?i m?t c?t 100m) và phía B?c giáp ???ng ?ông Anh – C? Loa (r?ng 30m), Có tuy?n bus tr??c c?ng d? án.
- Cách trung tâm Hà N?i 15km                          - Cách sân bay N?i Bài 10km 
- Cách khu công nghi?p Th?ng Long                 - Khu CN Quang Minh 8km
- Cách ga ?ông Anh 2km                                   - Cách trung tâm ?ông Anh 3km
- Cách ???ng Nh?t Tân – N?i Bài 2km              - Cách Vành ?ai 3 – QL3 1km
Ngoài ra, c?u V?nh Th?nh, T? Liên, vành ?ai  … k?t n?i giao thông khu v?c ?ông Hà N?i cùng các t?nh phía B?c v?i khu v?c Tây Hà N?i và các t?nh phía Nam giúp giao thông d? dàng và thu?n ti?n h?n.
M?T B?NG T?NG TH?
B?n thân d? án Khu Th??ng m?i – D?ch v? – Nhà ? 1/5 (Happy Land) ???c xây d?ng v?i h? t?ng xã h?i t??ng ??i hoàn ch?nh bao g?m khu trung tâm th??ng m?i, v?n phòng, khu mua s?m, tr??ng m?m non, nhà v?n hóa, tr?m y t?, bãi ?? xe và cây xanh t?p trung…và các lo?i hình nhà ph? ???c thi?t k? và xây d?ng ??ng b? v?i thi?t k? thông minh, hi?n ??i, sang tr?ng, di?n tích ?a d?ng, m?c giá h?p lý.
 
CHÍNH SÁCH ?U ?ÃI
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG ??T 1
Th?i gian áp d?ng t? ngày 01/9/2018 cho ??n khi bán ?? 50 lô.
T? 02 - 05 lô ??t
- Chi?t kh?u 1% và ???c tr? vào ??t thanh toán khi ký H?MB/trên m?i lô ??t

T? 06 - 10 lô ??t
- Chi?t kh?u 2% và ???c tr? vào ??t thanh toán khi ký H?MB/ trên m?i lô ??t.
(?u ?ãi áp d?ng trên giá tr? nhà, ??t ch?a bao g?m thu? VAT)
TI?N ?? THANH TOÁN
??t 1: Ngay khi ký H?GV (H?p ??ng góp v?n) - ???c phép ký t? ngày 13-17/08/2018 thanh toán 30% giá tr? lô ??t (ch?a VAT)
??t 2: Trong vòng 30 ngày tính t? ngày ký H?GV 30% giá tr? lô ??t (ch?a VAT)
??t 3: Trong vòng 02 tháng tính t? ngày ký H?GV(Hai bên s? ký H?MB) thanh toán 35% giá tr? lô ??t (ch?a VAT)
??t 4: Khi ký Ph? l?c H?p ??ng xây thô (Tr??c khi ti?n hành xây d?ng 30 ngày) thanh toán 5% giá tr? lô ??t (ch?a VAT)
TI?N ÍCH CAO C?P
Happy Land – d?? a?n ?â?u tiên ????c quy hoa?ch ?ô?ng bô? ta?i trung tâm huyê?n ?ông Anh, thành ph? Hà N?i s? là m?t ?i?m ??n lý t??ng cho các h? gia ?ình b?i h? th?ng ti?n ích ??ng b? và cao c?p. Ti?n ích n?i b?t c?a d? án:
- Công viên cây xanh 
- Tr??ng m?m non qu?c t?
- Trung tâm y t?, nhà v?n hoá
- Bãi ?? xe t?p trung 
 
 
- Trung tâm th??ng m?i, v?n phòng, gym, nhà hàng, siêu th?, r?p chi?u phim, th?m m? vi?n …
- H? th?ng camera an ninh, PCCC