T?NG QUAN D? ÁN

Tên d? án: T? h?p Resort, Bi?t th? ngh? d??ng và gi?i trí cao c?p FLC Quy Nh?n

Ch? ??u t?: T?p ?oàn FLC

V? trí: Eo gió, xã Nh?n Lý, thành ph? Quy Nh?n, t?nh Bình ??nh

Quy mô: Resort, khách s?n 5 sao , bi?t th? ngh? d??ng và gi?i trí

Di?n tích: 1300 ha

T?ng v?n ??u t?: 7000 t? ??ng

V? TRÍ D? ÁN

FLC Quy Nh?n Beach & Golf Resort t?a l?c t?i v? trí ??c ??a trên ??a ph?n thành ph? Quy Nh?n (T?nh Bình ??nh). Cách trung tâm TP. Quy Nh?n 19km , Sân bay Phù Cát 35km, TP. Pleiku 2,5 ti?ng ?i ô tô, TP Nha Trang và TP ?à N?ng 4 – 5 ti?ng ?i ô tô, Hà N?i và TP. HCM 1 – 2 ti?ng ???ng hàng không.

BI?T TH? BI?N FLC VILLA

N?u b?n th?c s? mu?n m?t c?n bi?t th? v?i không gian tràn ng?p n?ng, gió c?a bi?n thì Bi?t th? ven bi?n FLC Quy Nh?n s? là l?a ch?n t?t nh?t. D? án ???c quy ho?ch hoàn h?o v?i h?n 100 c?n bi?t th? n?m sát bên b? bi?n v?i di?n tích sàn tiêu chu?n t? h?n 300 – 800 mét vuông. T?t c? các c?n bi?t th? ??u có kho?ng không gian r?ng m? ?? ?ón gió và ánh sáng t? nhiên, có h? b?i riêng tr??c t?ng c?n bi?t th? và ???c bao b?c xung quanh b?i không gian cây c?i xanh mát r??i.

Là dãy bi?t th? sang tr?ng n?m bên b? bi?n chan hòa n?ng gió, n?i th?t trong nh?ng c?n bi?t th? mang tính hi?n ??i, tinh t?. Các m?ng màu ???c k?t h?p d?u nh?, bay b?ng và nh?ng ô c?a kính r?ng h??ng ra t? phía s? cho c?m giác tho?i mái nh?ng v?n sang tr?ng và quý phái. Hãy hòa vào không gian bi?n cùng Bi?t th? ngh? d??ng t?i FLC Quy Nh?n ?? t?n h??ng nh?ng tuy?t v?i t? thiên nhiên.

BI?T TH? L’AMOURA

Bi?t th? bi?n FLC L’Amoura n?m trong qu?n th? FLC Quy Nh?n mang m?t phong cách sang tr?ng trong không gian xanh c?a m?t công viên thu nh?. ???c thi?t k? cao c?p theo phong cách ki?n trúc Hà Lan nh?ng v?n gi? ???c nh?ng nét t? nhiên, Bi?t th? FLC L’Amoura mang m?t hình ?nh hi?n ??i, sang tr?ng và tinh t?. Không gian xanh xung quanh nh?ng c?n bi?t th? bi?n FLC L’Amoura s? t?o m?t c?m giác g?n g?i v?i thiên nhiên nh? s?ng gi?a m?t khu r?ng ??p, là nh?ng th?i kh?c th? giãn hi?m hoi sau nh?ng phút m?t m?i b?n s? ???c t?n h??ng t?i FLC Quy Nh?n.

C?N H? KHÁCH S?N

T?t c? các c?n h? khách s?n n?m trong h? th?ng FLC Quy Nh?n ???c thi?t k? trong m?t t?ng th? ??p m?t, u?n l??n quanh m?t bi?n m?t cách phóng khoáng và tinh t?. ?i?m ??c bi?t trong thi?t k? này là 326 c?n h? ???c s?p x?p trong h? th?ng các t?ng linh ho?t theo t?ng khu v?c t?o không gian thoáng ?ãng, 100% c?n h? ??u có h??ng nhìn ra bi?n, phía d??i là m?t h? th?ng b? b?i n??c m?n c?c l?n và cây c?i t?o không gian trong lành mà v?n c?m nh?n ???c tr?n v?n không khí c?a bi?n.

V?i nhi?u thu?n l?i v? v? trí, không gian s?ng trong lành, c?nh quan và t?m nhìn tuy?t ??p c?ng v?i nh?ng ti?n ích và d?ch v? hoàn h?o, c?n h? khách s?n thu?c h? th?ng FLC Quy Nh?n s? mang ??n nhi?u c? h?i l?i nhu?n h?p d?n t? ??u t?.