THE LEGEND VILLAS - NH?NG GIÁ TR? TI?M N?NG

CÁT ??A V??NG S?N – V??NG H??NG

Qu?n th? Flamingo Legend n?m trong Bán ??o trung tâm h? v??ng s?n, v??ng h??ng ??p nh?t Flamingo ??i L?i c?c k? hi?m có, ti?p xúc h? n??c trong lành, không gian r?ng l?n thoáng ?ãng, l?u thông khí tr?i và ??a th? gió mát v?a ph?i. T?t c? các y?u t? trên khi?n n?i ?ây tr? thành vùng ??t ???c thiên nhiên ?u ?ãi ??c bi?t v?i khu v?c h? ??i L?i r?ng l?n, h?u tình, núi non tròn tr?a, cây c?i t?t t??i, phong bình sóng l?ng và long sinh kh?i s?c.  Ch? cách Hà N?i 45 phút lái xe.

KI?N TRÚC ??C ?ÁO, ??NG C?P SANG TR?NG

“S?ng sang tr?ng gi?a thiên nhiên” và ngôn ng? ki?n trúc xanh là phong cách tiêu bi?u mà Flamingo luôn kiên trì theo ?u?i ngay t? nh?ng ngày ??u t?o d?ng. S? khác bi?t trong thi?t k? mang ??m phong cách riêng c?a t?ng ch? nhân s? t?o nên ??ng c?p v??t tr?i c?a t?ng c?n bi?t th? t?i The Legend Villas.

The Legend Villas ???c coi là "siêu ph?m" n?m trong qu?n th? Flamingo Legend - Bán ??o trung tâm h? ??p nh?t Flamingo ??i L?i, v?i hai lo?i hình là Luxury Legend Villas (c?n ??n l?p) và Legend Garden Villas (c?n song l?p); s? khác bi?t trong thi?t k? mang ??m phong cách riêng c?a t?ng ch? nhân s? t?o nên ??ng c?p c?a t?ng c?n bi?t th? t?i The Legend Villas.

 LUXURY LEGEND VILLAS

– Quy mô: 28 c?n
– T?ng di?n tích s?n ph?m: 7.785 m²
– 100% bi?t th? sinh thái h??ng h?
– Ph? xanh và bao b?c b?i hàng ch?c hec-ta r?ng thông bao quanh
– ?i?m ng?m bình minh và hoàng hôn ??p nh?t Flamingo ??i L?i Resort, thu tr?n c?nh quan trong t?m m?t
– B? b?i vô c?c c?c k? ??c ?áo
– N?i hàng nghìn tác ph?m ngh? thu?t ???c “tr?ng bày” gi?a thiên nhiên
– Ki?n trúc Minimalist hi?n ??i k?t h?p v?i ki?n trúc xanh huy?n tho?i c?a Flamingo, mang thiên nhiên vào cu?c s?ng v?i v??n và c?nh quan xung quanh, ?em l?i cho ch? nhân bi?t th? phong cách ??ng c?p

LEGEND GARDEN VILLAS

– Quy mô: 38 c?n
– T?ng di?n tích s?n ph?m: 5.775 m²
– 100% bi?t th? sinh thái h??ng ra ??i ngh? thu?t Art In The Forest
– D?a l?ng vào ??i thông th? m?ng, t?o nên vùng c?nh quan riêng t?, yên t?nh cho ch? nhân
– 2 m?u bi?t th? Legend Garden Villas khác bi?t v? phong cách thi?t k?, song ??u chú tr?ng ?? cao kho?ng không và ánh sáng qua các c?a kính l?n và ban công r?ng m?, giúp làm n?i b?t nh?ng ch? th? trang trí m?t cách hi?u qu?. Thiên nhiên ???c l?ng ghép khéo léo, giúp ch? nhân bi?t th? có nh?ng giây phút th? giãn tho?i mái trong không gian xanh.

TH?A H??NG TR?N V?N TI?N ÍCH FLAMIGO RESORT ??I L?I

T?n h??ng tr?n v?n cu?c s?ng hoàn m? v?i vô vàn ti?n ích 5 sao t?i Flamingo ??i L?i Resort v?i th? ??c quy?n All In Passport Diamond dành riêng cho ch? bi?t th?