D'.Capitale - V? trí kim c??ng - Tinh hoa h?i t?

 

H?i t? nh?ng y?u t? v??t tr?i v? v? trí ??c ??a, ti?n ích ??ng c?p, ti?m n?ng sinh l?i cùng v?i s? góp m?t c?a 3 th??ng hi?u l?n, D’.Capitale hi?n là d? án tâm ?i?m c?a th? tr??ng b?t ??ng s?n. N?m trong chi?n l??c phát tri?n c?a Chính ph?, khu v?c phía Tây Hà N?i tr? thành ?i?m nóng c?a th? tr??ng b?t ??ng s?n.

 

Nh?ng tòa tháp tiêu bi?u c?a d? án D'.Capitale

Nh?ng tòa tháp tiêu bi?u c?a d? án D'.Capitale

 

D? án D’.Capitale ???c ví nh? m?t viên kim c??ng hoàn m?, t?a l?c ngay m?t ???ng Tr?n Duy H?ng m?t trong nh?ng con ???ng ??p nh?t khu v?c trung tâm th? ?ô Hà N?i – n?i mà ch?t l??ng cu?c s?ng luôn ???c ??m b?o hàng ??u. V?i D’.Capitale, ch? nhân s? h?u d? dàng c?m nh?n ngay ???c s? ??t giá và sang tr?ng tuy?t m? ??n t? v? trí t?a l?c vô cùng ??c ??a, ???c bao quanh b?i môi tr??ng s?ng thanh bình v?i thiên nhiên nh?ng l?i không tách r?i cu?c s?ng ph?n hoa, hi?n ??i c?a ch?n th? thành.

V?i quy mô 6 tòa tháp g?m 4 tòa c?n h? ??ng c?p, 2 tòa tháp c?n h? Studio mang phong cách ki?n trúc sang tr?ng cùng nhi?u m?ng xanh thiên nhiên, ti?n ích phong phú ?em l?i cho c? dân m?t cu?c s?ng ??ng c?p, ti?n nghi b?c nh?t.

Thông tin các tòa c?n h? t?i d? án D’.Capitale:

 

Hình ?nh v? d? án D'.Capitale

V? trí: Ngã t? Tr?n Duy H?ng, C?u Gi?y, Hà N?i
Tên d? án: D’.Capitale
Ch? ??u t?: T?p ?oàn Tân Hoàng Minh
Phân ph?i, qu?n lý và v?n hành: Vinhomes
Ngân hàng b?o lãnh tài chính:Techcombank
??n v? thi công: Coteccons
T?ng di?n tích: 50,300m2
Quy mô: 4 tòa c?n h? ??ng c?p, 2 tòa c?n h? Studio
T?ng s?: 3000 c?n
Xổ số Northwood hôm nay M?t ?? xây d?ng: 29.8%

Ch? ??u t? D’.Capitale là Tân Hoàng Minh Group. ?ây là m?t trong nh?ng T?p ?oàn b?t ??ng s?n hàng ??u Vi?t Nam v?i các d? án ? phân khúc cao c?p và h?ng sang.
Vinhomes cùng ??ng hành v?i Tân Hoàng Minh Group ?? phân ph?i và qu?n lý v?n hành d? án D’.Capitale theo tiêu chu?n các khu ?ô th? c?a Vinhomes.
V?i m?c tiêu ?em ??n cho c? dân cu?c s?ng v??t tr?i, D’.Capitale ???c tích h?p t?t c? các ti?n ích theo tiêu chu?n qu?c t? h?a h?n s? ?em ??n cho c? dân tiêu chu?n s?ng ??ng c?p b?c nh?t Hà N?i.

Chính sách bán hàng D'.Capitale

Chính sách bán hàng D'.Capitale

 

?? THÔNG BÁO M?I NH?T V? CT CS ?U ?ÃI T? C?T ??

Xổ số Northwood hôm nay?1?? Ch??ng trình dành cho khách hàng l?a ch?n b?ng giá full (GIÁ FULL)

Xổ số Northwood hôm nay– Tòa C2: HTLS 0% k? t? ngày gi?i ngân nh?ng không mu?n h?n 31/12/2019

Xổ số Northwood hôm nay– Tòa C1,3,7: HTLS 0% trong vòng 30 tháng k? t? ngày gi?i ngân nh?ng không mu?n h?n 30/06/2020

Xổ số Northwood hôm nay?2?? Ch??ng trình dành cho Khách hàng l?a ch?n b?ng giá bóc tách theo chính sách ban hành t? ngày (GIÁ BÓC TÁCH – GIÁ NET) và thanh toán tr??c h?n:

* Khách hàng KHÔNG VAY có nhu c?u thanh toán tr??c h?n t? 85% ??n 95% GTCH s? h??ng m?c chi?t kh?u dòng ti?n t??ng ???ng 10%/n?m trên s? ti?n và s? ngày thanh toán tr??c h?n, tr? khi có th?a thu?n khác (M?c chi?t kh?u này có th? thay ??i mà không c?n báo tr??c). Kho?n ti?n này s? ???c chi?t kh?u th?ng vào giá c?n h? SAU VAT.
L?u ý: S? ti?n khách ???c CK khi KH thanh toán s?m s? ???c tr? vào ??t ?óng ti?n còn l?i c?a c?n h?.

* Tr??ng h?p khách hàng có nhu c?u vay v?n, Techcombank có nh?ng s?n ph?m sau th?a mãn m?i nhu c?u c?a khách hàng

–> Xem chi ti?t 3 s?n ph?m vay c?a Techcombank:
 
?3?? KH có nhu c?u ?óng theo ti?n ?? thì áp d?ng theo b?ng giá Giá bóc tách – Giá net KHÔNG ???c s? d?ng các Chính sách ?u ?ãi gì c?

??ng ký nh?n thông tin m?i nh?t v? d? án D’.Capitale ngay hôm nay

 

D'.capitale - Ti?n ích tiêu chu?n 5 sao

H? th?ng ti?n ích t?i D'.Capitale

 

 • B? b?i ngoài tr?i
 • B? b?i b?n mùa trong nhà
 • C?ng chào ??p m?t và sang tr?ng
 • Khu vui ch?i h??ng nghi?p cho tr? em
 • Nhà tr? chu?n qu?c t?
 • Phòng khám ?a khoa qu?c t?
 • Phòng Gym, Yoga, Spa, …
 • Trung tâm th??ng m?i v?i nhi?u nhãn hi?u n?i ti?ng th? gi?i
 • Nhà hàng, khu cafe,…
 • R?p chi?u phim r?ng l?n
 • Khu vui ch?i, th? d?c th? thao ngoài tr?i
 • ???ng d?o b? xung quanh d? án

 

C?n h? SOHO D'.Capitale - Officetel ??ng c?p v??t tr?i

C?n h? SOHO D'.Capitale - Officetel ??ng c?p v??t tr?i

 

Xổ số Northwood hôm naySOHO – Small Officetel Home Office là lo?i hình c?n h? có không gian linh ho?t, v?a có th? dùng ?? ? l?i có kh? n?ng s? d?ng làm v?n phòng làm vi?c. Ch? nhân c?a nh?ng c?n SOHO t?i D’.capitale có th? s?ng và làm vi?c trong m?t không gian khép kín ti?n nghi và tho?i mái nh?t.

Hi?n ch? ??u t? ?ang chu?n b? cho ra m?t các c?n h? SOHO ??u tiên n?m trong tòa C2 d? án D’.Capitale, các c?n h? này ???c thi?t k? t? 1 – 1,5 -2 phòng ng? linh ho?t theo nhu c?u c?a ng??i s? d?ng.

==> Tham kh?o thêm thông tin v? các c?n SOHO D’.Capitale:

(Hình ?nh s? d?ng trong bài vi?t ch? mang tính ch?t minh h?a)

 

D'.capitale - Hình ?nh ph?i c?nh

Tin liên quan

Xổ số Northwood hôm nayNgày 3/12/2016 v?a qua, ch? ??u t? ?ã t? ch?c s? ki?n tham quan c?n h?...

Xổ số Northwood hôm nayD’.Capitale ?ang ch?ng minh cho s?c hút c?a d? án khi m?i ?ây Ch? ??u...

 

Xổ số Northwood hôm nayC7 D’.Capitale là m?t trong hai tòa tháp duy nh?t n?m trên m?t ???ng Tr?n...

Xổ số Northwood hôm nayN?m ? v? trí trung tâm d? án, Tòa C3 D’.Capitale th?a h??ng nh?ng l?i...

 

Video

H? tr? khách hàng

 

 
Hotline 0943.176.688
 
Email

?i?n thông tin cá nhân

G?i
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

??ng ký nh?n thông tin d? án

* Vui lòng ?i?n ??y ?? thông tin

 
G?i
??ng ký