T?NG QUAN D? ÁN

-----***-----

TI?M N?NG D? ÁN 

-----***-----

Xổ số Northwood hôm nayMandala Wyndham h?a h?n s? tr? thành thiên ???ng ngh? d??ng v?i 100% c?n h? view bi?n v?i xung quanh bi?n xanh ??y cát tr?ng v?i n?ng và gió. Ch? c?n b? ra t? 12 – 15tr/tháng ?ã có th? s? h?u m?t c?n h? ngh? d??ng 5*.

V? TRÍ ??C ??A

-----***-----

Apec Mandala Wyndham M?i Né s? h?u v? th? ??c ??a khi n?m ngay m?t ???ng DT716, cung ???ng sát b? bi?n nh?t ??a c? dân ??n v?i sân bay Phan Thi?t, Ga Phan Thi?t và vào trung tâm thành ph? Phan Thi?t ch? m?t 10 phút. Apec Mandala Wyndham M?i Né nhanh chóng k?t n?i v?i các ??a ?i?m du l?ch nh? Tháp Posuna, ??i cát tr?ng, b?u tr?ng…

Bên c?nh ?ó, tuy?n Cao t?c D?u Giây – Phan Thi?t s?p s?a tri?n khai s? rút ng?n th?i gian di chuy?n ?áng k?. C? th?, quý khách ch? m?t kho?ng t?m 2 ti?ng ??ng h? ?? k?t n?i t? Tp.HCM – Phan Thi?t, Nha Trang – Phan Thi?t và ?à L?t – Phan Thi?t. ?i?u này c?ng s? giúp gi?m t?i r?t nhi?u s? ùn t?c trong l? trình di chuy?n c?a khách hàng v? m?i h??ng, nâng t?m giá tr? d? án Apec Mandala Wyndham M?i Né.

TI?N ÍCH C?A D? ÁN 

-----***-----

  C?n h? Apec Mandala Wyndham M?i Né ???c chúng tôi T?p ?oàn Apec Group ??u t? ti?n tích ??t chu?n 5* nh?: Sky Bar h?ng sang, trung tâm th??ng m?i Apec Center chu?n Qu?c T?, nhà hàng phong cách Á – Âu,Cà phê Sân th??ng, Gym – Spa cao c?p, khu h? b?i tràn b? chu?n Olympic, khu Công viên n??c tuy?t ??p,….

LIÊN H? NGAY ?? ???C H? TR? THÔNG TIN T?T NH?T