Phú Yên s? h?u ngu?n tài nguyên du l?ch bi?n n?i tr?i, nhi?u ti?m n?ng phát tri?n. Phú Yên có nhi?u bãi bi?n ??p lý t??ng cho phát tri?n du l?ch nh?ng do tr??c ?ây h?n ch? v? giao thông vì sân bay nh? trong khi ???ng b? còn h?n ch? nên ít có nhà ??u t? b?t ??ng s?n nào ?? m?t ??n. Tuy nhiên, k? t? khi h?m ?èo C? ???c thông xe, sân bay Tuy Hoà ???c nâng c?p, s? xu?t hi?n các ông l?n Vingroup, APEC group…kéo theo s? d?ch chuy?n dòng v?n c?a các nhà ??u t? ??n Phú Yên, th? tr??ng b?t ??ng s?n Phú Yên c?ng t? ?ó mà có nh?ng b??c phát tri?n m?nh m?.

Nh?n th?y ti?m n?ng c?a vùng ??t Phú Yên, Amber Land ?ã tr? thành c?u n?i trao nh?ng c? h?i ??u t? ??t n?n ven bi?n Phú Yên t?i các nhà ??u t?.