16/01/2020

AMBER LAND T? CH?C TI?C T?T NIêN T?I KHáCH S?N 5 PULLMAN

Ngày 15/1, Amber Land ?ã t? ch?c Ti?c t?t niên 2019 t?i khách s?n Pullman ?? cùng ?i?m l?i hành trình ?áng nh? trong n?m 2019 và cùng chào ?ón n?m 2020.

N?m 2019, Amber Land ?ã ghi d?u ?n m?nh m? dù con ???ng chinh ph?c thành công ko ít nh?ng gian nan và thách th?c. Trong bu?i ti?c, Ban lãnh ??o Amber Land ?ã trao nh?ng ph?n quà ý ngh?a cho nh?ng t?p th?, cá nhân có thành tích bán hàng xu?t s?c trong n?m 2019.

CaHi v?ng n?m 2020 v?i ch? ?? “Ra kh?i”, Amber Land ti?p t?c nh?n ???c s? tin t??ng và ??ng hành c?a các ??n v? ??i tác, ?? có th? cùng “c?ng bu?m” ra kh?i, chào ?ón nh?ng c? h?i m?i ??y h?p d?n ? phía tr??c. 

Nh?ng ph?n ch?i mang l?i ni?m vui và nh?ng ti?ng c??i s?ng khoái cho t?t c? m?i ng??i cùng nh?ng ph?n quà h?p d?n ?ã ???c trao t?ng nh?ng ng??i may m?n.

Xổ số Northwood hôm nayT?ng h?p nh?ng kho?nh kh?c ?áng nh? t?i s? ki?n c?a cán b? nhân viên Amber Land

 

 

 


??ng ky nh?n th?ng tin d? án