24/10/2019

AMBER LAND T? CH?C KHOá ?àO T?O K? N?NG VI?T CONTENT

Content  là m?t công c? quan tr?ng ph?c v? cho quá trình bán hàng, ?? ph?c v? cho vi?c sáng t?o ra nh?ng bài vi?t, status hay, thu hút khách hàng ti?m n?ng, t?o s? khác bi?t v?i hàng ngàn sale b?t ??ng s?n trên th? tr??ng, Amber Land ?ã t? ch?c khoá h?c “?ào t?o k? n?ng vi?t content” cho các chuyên viên kinh doanh.
Khoá h?c ???c thi?t k? và ??ng l?p b?i Ms Hoàng Ng?c Quyên - th?c s? báo chí, ?ã có quá trình công tác t?i các ??n v? n?i ti?ng: Ban TT MKT T?p ?oàn FLC, VC Corp...
Xổ số Northwood hôm nay ?ây là 1 trong nh?ng công tác chu?n b? công c? bán hàng cho d? án shop house s?p ra m?t trong tháng 11/2019

 


??ng ky nh?n th?ng tin d? án